3.9. Quản lý tài khoản

Bác sĩ có thể tạo không giới hạn các tài khoản phụ cho nhân viên và phân bố quyền cho từng tài khoản để phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng nhân viên. Người quản lý tài khoản có quyền thay đổi thông tin các tài khoản phụ, thay đổi mật khẩu và phân quyền lại cho tài khoản bất kỳ lúc nào. Chú ý trong trường hợp có điều chỉnh phân quyền cho tài khoản phụ thì nhân viên giữ tài khoản đó phải đăng xuất khỏi hệ thống và đăng nhập trở lại để cập nhật bảng phân quyền mới.Hướng dẫn

(1) Tính năng thêm tài khoản mới với phân quyền tương ứng.
(2) Danh sách các tài khoản phụ có trong hệ thống, tài khoản đầu tiên bác sĩ đăng ký là tài khoản chính, tài khoản chính không thể bị xoá và cũng không hiển thị ở danh sách này.
(3) Các nút chức năng chỉnh sửa thông tin và phân quyền cho tài khoản, xoá tài khoản khỏi hệ thống.

Các hình ảnh