3.22 Liên thông Đơn thuốc quốc gia

Hướng dẫn liên thông Đơn thuốc quốc gia

Bước 1. Đăng ký tài khoản liên thông

1.1. Đăng ký tài khoản liên thông cho cơ sở khám chữa bệnh

Cơ sở khám chữa bệnh cần có tài khoản để liên thông với hệ thống Đơn thuốc quốc gia (bao gồm mã liên thôngmật khẩu liên thông). Để tạo tài khoản liên thông cho cơ sở khám chữa bệnh, vui lòng truy cập vào link này và làm theo hướng dẫn như trong video bên dưới. Tài khoản sau khi đăng ký sẽ được duyệt và cấp mã liên thông trong khoảng 3-5 ngày làm việc.

1.2. Đăng ký tài khoản liên thông cho bác sĩ

Bác sĩ của cơ sở khám chữa bệnh cần đăng ký tài khoản liên thông để tạo đơn thuốc trên hệ thống Đơn thuốc quốc gia. Để tạo tài khoản liên thông cho bác sĩ của phòng khám, vui lòng truy cập vào link này và làm theo hướng dẫn như trong video bên dưới. Tài khoản sau khi đăng ký sẽ được duyệt trong khoảng 3-5 ngày làm việc.

Bước 2. Nhập tài khoản liên thông vào phần mềm MeClinic

2.1. Nhập tài khoản liên thông cho cơ sở khám chữa bệnh

Nhấn vào menu Thông tin phòng mạch, ở mục Liên thông đơn thuốc quốc gia, nhập vào mã liên thông và mật khẩu liên thông đã được cấp cho cơ sở khám chữa bệnh (mục 1.1), sau đó nhấn nút Cập nhật thông tin, nếu tài khoản liên thông có thể kết nối được, thì thông tin tài khoản sẽ được lưu lại.

2.1. Liên thông bác sĩ

Nhấn vào menu Quản lý bác sĩ, chọn thêm bác sĩ mới (hoặc chọn chỉnh sửa bác sĩ đã có), nhập mã liên thông và mật khẩu liên thông của bác sĩ (mục 1.2), nhấn nút "Sửa thông tin" để lưu lại, sau đó nhấn nút Liên thông

Bước 3. Duyệt và Liên thông đơn thuốc

Bác sĩ nhập đầy đủ thông tin cho đơn thuốc, điều chỉnh các thông tin bị thiếu hoặc chưa đúng nếu có thông báo, sau đó nhấn vào tab Liên thông, duyệt các thông tin trên toa thuốc và nhấn vào nút Liên thông ĐTQG để liên thông đơn thuốc với hệ thống Đơn thuốc quốc gia.