3.6. Quản lý bệnh nhân của phòng mạch

Thông tin của các bệnh nhân được quản lý một cách thông minh, cho phép tìm kiếm bệnh nhân theo tên, chỉnh sửa thông tin bệnh nhân cũng như xem lịch sử các toa thuốc đã kê cho bệnh nhân. Thông tin được trình bày đầy đủ, chính xác, hợp lý, tạo sự thoải mái trong quá trình làm việc. Bác sĩ có thể toàn quyền chỉnh sửa cũng như xoá một bệnh nhân ra khỏi hệ thống vì lý do lưu trữ nhầm hay bất cứ lý do nào khác, khi một bệnh nhân bị xoá khỏi hệ thống, tất cả các toa thuốc của bệnh nhân đó cũng sẽ bị xoá theo nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.Hướng dẫn

(1) Nút "Thêm bệnh nhân mới": thêm thông tin bệnh nhân mới mà không qua khám bệnh.
(2) Danh sách bệnh nhân đã lưu lại, hiển thị bao gồm các thông tin cơ bản.
(3) Cụm nút chức năng, hỗ trợ xem thông tin chi tiết bệnh nhân, xoá bệnh nhân.
(4) Phân trang hiển thị trong trường hợp danh sách bệnh nhân quá dài.
Nhấn vào bệnh nhân tương ứng để xem thông tin chi tiết, thông tin bệnh nhân, xét nghiệm và kết quả xét nghiệm đều được lưu trữ trên máy.

Các hình ảnh