3.8. Quản lý nhập xuất kho thuốc

Quản lý toàn bộ các phiếu nhập xuất kho thuốc đã tạo, thông tin chỉ bao gồm các phiếu nhập kho và xuất kho được tạo trong phần quản lý kho thuốc.Hướng dẫn

(1) Chọn khoản thời gian để xem các phiếu nhập kho / xuất kho, mặc định thông tin sẽ hiển thị từ đầu tháng.
(2) Danh sách các phiếu nhập kho / xuất kho, người dùng có thể nhấn vào để xem thông tin chi tiết của phiếu nhập kho / xuất kho tương ứng.
(3) Các nút chức năng xem thông tin chi tiết phiếu nhập kho / xuất kho, người dùng cũng có thể xoá các phiếu nhập kho / xuất kho khỏi hệ thống (lưu ý: các tác vụ xoá không thể khôi phục).

Các hình ảnh